Nhận Trang Bị

Làm sao để nhận được trang bị quý? Sau đây là những cách có thể giúp Chưởng Môn có thể nhận được nhiều trang bị quý:

1. Tham gia hoạt động:

a. Điểm danh ngày: Chưởng Môn đăng nhập điểm danh hằng ngày để nhận được những trang bị quý.
b. Mua gói quà VIP: Nạp hoặc đăng nhập hàng ngày để tăng cấp VIP. Khi đạt đủ mốc VIP sẽ nhận được phần thưởng VIP


2. Thu thập mảnh trang bị:

a. Vượt ải Võ Lâm: Chưởng Môn khi tham gia vượt ải Võ Lâm, số Chương càng cao phần thưởng nhận mảnh trang bị sẽ được thăng cấp dần Xanh Lá > Xanh Lam > Tím > Cam:b. Mở Hộp Trang Bị: Chưởng Môn sưu tập các Hộp mảnh Trang bị khi tham gia các Hoạt động trong ngày của game Tân Chưởng Môn. Khi đã sưu tập đủ Mảnh có thể ghép thành trang bị, với mỗi màu trang bị sẽ tương ứng với số mảnh khác nhau
 

c. Hoạt động ngày: Khi Chưởng Môn tham gia Hoạt động ngày hoàn thành những mục chỉ định sẽ nhận Hộp Huyền Cơ miễn phí, Hộp Huyền Cơ chứa thần binh khi mở có thể nhận được trang bị hoặc mảnh trang bịd. Dùng Vẫn Thiết đổi mảnh trang bị: Chưởng Môn khi tham gia Huyết Chiến sẽ nhận được Vẫn Thiết, Tinh Thiết - Cao hoặc Hộp Trang Bị Tím tùy thuộc vào số sao tương ứng. 


Chưởng Môn có thể sử dụng mảnh Vẫn Thiết để đổi trang bị. Số lượng mảnh Trang bị cần để ghép như sau:

Trang bị Lam: 20 mảnh

Trang bị Tím: 40 mảnh

Trang bị Cam: 60 mảnh

Tham gia Huyết Chiến tại tính năng Rèn Luyện, vượt càng nhiều bậc, phần thưởng nhận được càng lớn.