Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày

Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 06/01 đến 23g59 ngày 09/01/2020
Điều Kiện:
Sự kiện Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày sẽ xuất hiện tại S1 -> S64, S65 -> S70, S71 -> S72 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
Nội Dung:
- Tham gia tại mục Hạn Giờ -> Nạp Mỗi Ngày
- Chưởng Môn khi tham gia sự kiện Nạp Mỗi Ngày và tích lũy số ngày nạp sẽ được nhận được phần thưởng tương ứng.
Lưu Ý:
Áp dụng với Thẻ Tuần / Thẻ Tháng
Phần Quà Nạp Mỗi Ngày:

Server Ngày Mốc Nạp Tích Lũy Phần Thưởng Số Lượng Phần Thưởng Thêm
S71 -> S72 1 22000 Kim Nguyên Bảo 188  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Bạc 100000  
2 44000 Kim Nguyên Bảo 288

Chọn 1 trong các phần thưởng
Thất VK Cam tự chọn x1
Đá Lĩnh Ngộ x1
Hồn tuyệt thế cao thủ x30

Gà Quay 5
Bổ Nguyên Đơn 5
Bạc 200000
3 69000 Kim Nguyên Bảo 388  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Bạc 300000  
4 91000 Kim Nguyên Bảo 488  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Bạc 400000  
5 129000 Kim Nguyên Bảo 588 Chọn 1 trong các phần thưởng
Võ quyết tàn quyền x5
Mật rắn ngàn năm x2
Mảnh trang bị Cam tự chọn x1
Gà Quay 5
Bổ Nguyên Đơn 5
Tinh Thiết - Đỉnh 40
6 129000 Kim Nguyên Bảo 588  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Tinh Thiết - Đỉnh 40  
7 129000 Kim Nguyên Bảo 588  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Tinh Thiết - Đỉnh 40  
S65 -> S70 1 22000 Kim Nguyên Bảo 188  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Bạc 100000  
2 44000 Kim Nguyên Bảo 288 Chọn 1 trong các phần thưởng
Mảnh ám khí cam tự chọn x5
Dịch Cân Đan x1
Hồn danh túc tự chọn x30
Gà Quay 5
Bổ Nguyên Đơn 5
Bạc 200000
3 69000 Kim Nguyên Bảo 388  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Bạc 300000  
4 91000 Kim Nguyên Bảo 488  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Ám Khí Tịch Điển 5  
5 129000 Kim Nguyên Bảo 588 Chọn 1 trong các phần thưởng
Mảnh trang bị đỏ Tự chọn x25
Võ đạo kinh x2
Võ công tàn quyền x5
Gà Quay 5
Bổ Nguyên Đơn 5
Ám Khí Tịch Điển 10
6 129000 Kim Nguyên Bảo 588  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Ám Khí Tịch Điển 10  
7 129000 Kim Nguyên Bảo 588  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Ám Khí Tịch Điển 10  
S1 -> S64 1 22000 Kim Nguyên Bảo 188  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Bạc 100000  
2 44000 Kim Nguyên Bảo 288 Chọn 1 trong các phần thưởng
Hộp Dược Phẩm Đan Cam x1
Độn Giáp Phù Tốt x1
Rương Đá Cấp 3 x1
Gà Quay 5
Bổ Nguyên Đơn 5
Bạc 200000
3 69000 Kim Nguyên Bảo 388  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Bạc 300000  
4 91000 Kim Nguyên Bảo 488  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Hi Hữu Đồ Ăn Dị Thú 5  
5 129000 Kim Nguyên Bảo 588 Chọn 1 trong các phần thưởng
Võ Công Tàn Trang Đỏ x5
Hồn đệ tử Vàng tự chọn x50
Mảnh trang bị vàng x30
Gà Quay 5
Bổ Nguyên Đơn 5
Hi Hữu Đồ Ăn Dị Thú 10
6 129000 Kim Nguyên Bảo 588  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Hi Hữu Đồ Ăn Dị Thú 10  
7 129000 Kim Nguyên Bảo 588  
Gà Quay 5  
Bổ Nguyên Đơn 5  
Hi Hữu Đồ Ăn Dị Thú 10