Bảo Khố Tiền Vàng

Bảo Khố Tiền Vàng

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 24/03 đến 23g59 ngày 25/03/2020

Điều Kiện:
Sự kiện Bảo Khố Tiền Vàng sẽ xuất hiện tại S1 - S75, S76 - S81 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 22 trở lên.
Nội Dung:
Tham gia tại mục Hạn Giờ -> Bảo Khố Tiền Vàng
Trong thời gian diễn ra hoạt động Chưởng Môn nạp tích lũy đạt mốc chỉ định có thể nhận một trong các phần thưởng tương ứng tại mục Bảo Khố Tiền.
Ngoài ra với mỗi 1000 VNG sẽ được tích 3 điểm dùng để đổi bảo vật tại Khách Sạn Tiền.
Bảo Khố Tiền tại S1 - S75
Mốc Vật phẩm Số Lượng
25000 Võ phách châu 15
Xích tiêu thạch 15
Dịch Cân Đơn 10
150000 Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 20
Mật Rắn Ngàn Năm 1
Bộ kiện thất vũ khí Cam Tự chọn 1
750000 Mảnh Trang Bị Vàng Tự Chọn 20
Tinh Hoa Tôi Hỏa 60
Võ Đạo Kinh 3
1500000 Rương Ám Khí Đỏ Tự Chọn 20
Rương Hồn Dị Thú Vạn Năng 50
Kỵ Hồn Phách Cam 3 chọn 1 60
2500000 Khí hải quy nguyên tán 15
Rương Ám Khí Cam 2
Chân nguyên tinh túy 5
5000000 Rương Thế Ngoại Cao Nhân 1
Chân Nguyên Song Thuộc Tinh Tự Chọn 1
Rương Dị Thú Hồn Phách Đỏ 50
Bảo Khố Tiền tại S76 - S81
Mốc Vật phẩm Số Lượng
25000 Võ phách châu 15
Xích tiêu thạch 15
Hiệp danh tín vật 100
150000 Mảnh trang bị cam tự chọn 30
Mật Rắn Ngàn NĂm 1
Bộ kiện thất vũ khí Tím Tự chọn 1
750000 Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 30
Thật Võ Đơn 2
Tinh Hoa Tôi Hỏa 60
1500000 Mảnh Ám Khí Cam Tự Chọn 30
Rương Hồn Dị Thú Tân Bản 50
Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 50
2500000 Rương Chân Nguyên Cam 1
Rương Ám Khí Cam 2
Mảnh trang bị cam tự chọn 50
5000000 Rương Tuyệt Thế Danh Túc 1
Rương Độn Giáp Phù Tím Tốt 1
Rương Võ Quyết 1
Khách Sạn Tiền tại S1 - S75
Vật Phẩm  Số Lượng
Đá Bách Luyện 1
Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 1
Dị Thú ĐỒ ăn Quý 1
Cố Thú Tinh Phách 1
Ám khí bí kíp 1
Sách Lĩnh Ngộ Cao 1
MẢnh Trnag Bị Cam Tự Chọn 1
Đá Thức Tỉnh 10
Tọa Kỵ EXP 1
Ám Khí Tinh Hoa 100
Tinh Thiết ĐỈnh 10
Đá Rèn Luyện Đỉnh 5
Linh Chi Ngàn Năm 1
Tu Luyện Đan 10
Bạc  20000
Hiệp Hồn 10
Khách Sạn Tiền tại S76 - S81
Vật Phẩm  Số Lượng
Đá Bách Luyện 1
Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 1
Dị Thú ĐỒ ăn Quý 1
Cố Thú Tinh Phách 1
Ám khí bí kíp 1
Sách Lĩnh Ngộ Cao 1
MẢnh Trnag Bị Cam Tự Chọn 1
Đá Thức Tỉnh 10
Tọa Kỵ EXP 1
Ám Khí Tinh Hoa 100
Tinh Thiết ĐỈnh 10
Đá Rèn Luyện Đỉnh 5
Linh Chi Ngàn Năm 1
Tu Luyện Đan 10
Bạc  20000
Hiệp Hồn 10