Nạp Mỗi Ngày

Thời Gian: 7 ngày đầu khởi tạo nhân vật mới
Nội Dung: Chưởng Môn nạp liên tục mỗi ngày để nhận thưởng (nạp mệnh giá bất kỳ)
Phần Thưởng:

Ngày

Phần Thưởng

1 120 Kim Nguyên Bảo
1 Gà Quay
1 Bổ Nguyên Đơn
3 Linh Chi Trăm Năm
2 120 Kim Nguyên Bảo
1 Gà Quay
1 Bổ Nguyên Đơn
20 Bồi Dưỡng Đơn
3 120 Kim Nguyên Bảo
1 Gà Quay
1 Bổ Nguyên Đơn
20 Bồi Dưỡng Đơn
4 120 Kim Nguyên Bảo
1 Gà Quay
1 Bổ Nguyên Đơn
2 Sách Lãnh Ngộ - Cao
5 120 Kim Nguyên Bảo
1 Gà Quay
1 Bổ Nguyên Đơn
5 Đá Tôi Luyện - Đỉnh
6 120 Kim Nguyên Bảo
1 Gà Quay
1 Bổ Nguyên Đơn
30 Tu Luyện Đơn
7 120 Kim Nguyên Bảo
1 Gà Quay
1 Bổ Nguyên Đơn
3 Tâm Đắc Võ Công

Tổng Số Ngày Nạp

Phần Thưởng

2 1 Đệ Tử Hợp Bích Tuyệt Thế (tự chọn)
4 1 Thanh Sương Bội
6 1 Chân Nguyên Tím (Bất Phá)