Nạp Tích Lũy 7 ngày

Thời Gian: 7 ngày đầu mở server mới (dành cho tất cả server)
Nội Dung: Chưởng Môn Nạp Tích Lũy đạt mốc để nhận thưởng
Phần Thưởng:
Nạp qua Store (IAP) Nạp qua Webpay
(pay.zing.vn)
Phần Thưởng
300,000 220,000 1 Đệ tử Cam (ngẫu nhiên)
100 vạn Bạc
2 Linh Chi Trăm Năm
600,000 440,000 1 Huyết Ảnh Kiếm Phổ
3 Sách Võ Công Cao
50 Đột Phá Đơn
1,000,000 730,000 1 Đệ tử Cam (tự chọn)
1 Lệnh Hiệp Khách
50 Tinh Thiết Cao
2,000,000 1,450,000 1 Chân nguyên Tím (Cực Võ)
5 Võ Công Tâm Đắc
5 Sách Võ Công Cao
3,000,000 2,180,000 50 Tinh hoa tôi hỏa
1 Hấp Huyết Lệnh
100 Tu Luyện Đơn
4,000,000 2,900,000 1 Đồ Long Bảo Giáp
50 Đan Tu Luyện
100 Bồi Dưỡng Đơn
5,000,000 3,630,000 1 Chân Nguyên Cam (tự chọn)
5 Mật Rắn Trăm Năm
100 Tinh Thiết Cao