Phúc Lợi Thẻ Tháng

Thời Gian: Vĩnh Viễn
Nội Dung: Chưởng Môn tham gia mua 1 lần gói Phúc Lợi Thẻ Tuần/Tháng nhận ngay KNB và nhận thêm KNB nhiều ngày tiếp theo. Có thể sử dụng cả 2 loại đặc quyền cùng một lúc.
Phần Thưởng:

Nhận ngay Mỗi ngày nhận Số ngày nhận Tổng nhận
Thẻ Tuần 120 300 7 2220
Thẻ Tháng 300 250 30 7800