Tuyệt Thế Cao Thủ MIỄN PHÍ

Thời Gian: 7 ngày đầu mở server mới (dành cho tất cả server)
Nội Dung: Chưởng Môn đăng nhập mỗi ngày 
Phần Thưởng:
Ngày Phần Thưởng
1 100 Kim Nguyên Bảo
3 Linh Chi Mười Năm
2 150 Kim Nguyên Bảo
20 Bồi Dưỡng Đơn
3 Gà Quay
3 Bổ Nguyên Đơn
3 200 Kim Nguyên Bảo
30 Tinh Thiết - Trung
5 Gà Quay
5 Bổ Nguyên Đơn
4 250 Kim Nguyên Bảo
2 Rương Võ Công - Cao
5 Gà Quay
5 Bổ Nguyên Đơn
5 300 Kim Nguyên Bảo
5 Đá Tôi Luyện - Cao
5 Gà Quay
5 Bổ Nguyên Đơn
6 400 Kim Nguyên Bảo
20 Tu Luyện Đơn
5 Gà Quay
5 Bổ Nguyên Đơn
7 500 Kim Nguyên Bảo
2 Bổ Nguyên Đơn
2 Tâm Đắc Võ Công
1 Tuyệt Thế Cao Thủ (tự chọn)