Thanh Long Mật Bảo

Event - Thanh Long Mật BảoThời Gian: Từ ngày 28/05 đến 23g59 ngày 30/05/2019
Nội Dung: 
- Sự kiện Thanh Long Mật Bảo được áp dụng cho S1 -> S19  S20 -> S27
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
- Các Server khác sẽ có lịch xuất hiện các sự kiện khác tương ứng riêng và thông báo sau.
- Trong thời gian sự kiện diễn ra Chưởng Môn thực hiện những nhiệm vụ theo như chỉ định để tìm Manh Mối Thanh Long.
- Khi Chưởng Môn tiêu hoặc nạp KNB đạt mức sẽ nhận được Manh Mối Thanh Long.
- Việc tiêu tốn KNB trong Đấu Giá sẽ không nhận được Manh Mối Thanh Long.
- Chưởng Môn tham gia vượt Ải Võ Lâm Chính tuyền và Phụ tuyến thất bại sẽ không nhận được manh mối.
- Cùng một ngày khiêu chiến thành công Ải Huyết Chiến giống nhau không thể nhận nhiều Manh Mối Thanh Long.
- Manh Mối Thanh Long khi đạt số lượng chỉ được sẽ đổi được đạo cụ siêu giá trị.
- Hoạt động thưởng hạng ngày1, 2 sẽ được phát thưởng theo số lượng Manh Mối đã nhận được trong ngày hôm đó.
- Ngày 3 vẫn tiếp tục tích điểm Manh Mối Thanh Long và cuối ngày 30/05/2019 dựa vào tích lũy điểm Manh Mối của ngày 1, ngày 2 và ngày 3 nhận thưởng Bảng Xếp Hạng.
- Mỗi ngày Manh Mối Thanh Long cần đạt 30000 để được nhận thưởng hạng.
- Tích Lũy Manh Mối Thanh Long cần đạt 100000 để được nhận thưởng BXH.
- Thưởng hạng sẽ được gửi thông qua mục Sảnh Thưởng sau khi kết thúc trong ngày.
- Thưởng Bảng Xếp Hạng = Ngày 1 + Ngày 2 + Ngày 3


Nhiệm Vụ nhận Manh Mối

Nhiệm Vụ Manh Mối
Nạp 1000VND (Gồm tất cả nạp) 10
Tốn 1 KNB (Không tính Đấu Giá) 1
Phụ tuyến tốn 5 thể lực 5
Đoạt Tàn Chương 1 lần 5
Khiêu chiến Luận Kiếm 1 lần 5
Vượt Huyết Chiến ải 1 20
Do thám Môn Phái 1 lần 5
Ủ Rượu Môn Phái 1 lần 5
Luyện Thuốc Môn Phái 1 lần 5
Xâm nhập Liên Hoàn Ổ 1 lần 5
Tiêu hao 1 Hành Hiệp Lệnh 5
Điểm Tinh Liên Minh 1 lần 5
Ngưng Nguyên LM 1 lần 5