Ngô Minh

Thế Ngoại Cao Nhân - Ngô MinhNgô MinhCao thủ võ lâm cấp độ võ học tông sư. Tinh thông bát quái học thuật, y sư, tinh chế. Chưa từng hiện thân chỉ cần nghe danh hào không ai không kính nể.
Ngô Minh khi xuất hiện sẽ kết duyên hợp bích cùng Chưởng Môn. 

Phẩm Chất:

Đệ Tử Vàng
- Công: 572
- Thủ: 24
- Sinh Lực: 4
- Căn Cốt: 140

Tuyệt Kĩ Hợp Bích:

Vô Danh Thần Công
Phạm Vi: Mục tiêu chính và ngẫu nhiên 2-3 người cùng 6 đoạn sát thương.
Kết Hợp cùng Chưởng Môn

Bỏ qua hiệu quả [Tuyệt Kích], mỗi thức chiêu sẽ cộng thêm sát thương bằng 10% SL mục tiêu hiện tại. Nếu tấn công cùng 1 mục tiêu, tỉ lệ bạo kích mỗi đòn sẽ tăng dần. Sau khi thi triển, kích hoạt hiểu quả [Tuyệt Kích] 1 lượt.
[Tuyệt Kích]: Tăng 20% sát thương, khi bị công sẽ không bị chọn làm mục tiêu, trừ khi chỉ còn 1 mục tiêu hoặc không có mục tiêu khác trong phạm vi

Để kích hoạt chiêu thức hợp bích cần kích hoạt duyên [Đạo Diệc Hữu Đạo],[Võ Học Cực Điểm],[Dũng Cảm],[Mỗi Người Mỗi Vẻ]

Chỉ Số Đột Phá:

Đột phá +1: Công +7500
Đột phá +2: Bạo Kích +300
Đột phá +3: Chân Khí ban đầu +2
Đột phá +4: Công +15%
Đột phá +5: Sinh Lực +180000
Đột phá +6:  Toàn đội tấn công +1800
Đột phá +7: Bạo Kích +600
Đột phá +8: Công 15000
Đột phá +9: Toàn đội tấn công +12%
Đột phá +10: Bạo Kích +800
Đột phá +11: Công +20000
Đột phá +12: Sinh Lực +24%
Đột phá +13: Khi lượt chẵn bắt đầu giúp bản thân và đồng đội thêm hỗ thuẫn 10% sinh lực tối đa, duy trì 1 lượt
Đột phá +14: Công +24%
Đột phá +15: Giảm thương +18%

Chỉ Số Tu Tâm:

Tu Tâm bậc 1: Khi lượt chẵn bắt đầu giúp bản thân tăng thương +15%, duy trì 1 lượt
Tu Tâm bậc 3: Khi lượt chẵn bắt đầu giúp bản thân tăng thương +30%, duy trì 1 lượt

Hiệp Duyên:


[Đạo Diệc Hữu Đạo] - Hợp duyên cùng Trương Tam Phong, Mộc Trưởng Lão, Công + 26% Sinh Lực +26%


[Vô Học Cực Điểm] - Hợp duyên cùng Tây Môn Kiếm Khách, Yêu Nguyệt Cung Chủ, Công +24% Sinh Lực +24%


[Dũng Cảm] - Hợp duyên cùng Yến Đại Hiệp, Tạ Tam Thiếu, Công + 24% Sinh Lực +24%


[Mỗi Người Mỗi Vẻ] - Hợp duyên cùng Tiểu Phụng, Mạnh Sát Thủ, Công +24% Sinh Lực +24%


[Võ Học Thái Đấu] - Hợp duyên Huyền Thiết Kiếm, Công +20%


[Đỉnh Võ Lâm] - Hợp duyên Xích Tiêu Kiếm, Công +24%


[Thông Minh Khéo Léo] - Hợp duyên sách võ công Như Ý Lan Hoa Chi, Công +24%

Trang Bị Riêng:Vô Danh Ẩn Sát Lệnh
Đúc Lại Lv 1: Sau khi thi triển chiêu thức, hồi phục 0-2 điểm Chân Khí bản thân
Đúc Lại Lv 2: Uy lực +10, Bạo kích +800
Đúc Lại Lv 3: Chiêu thức tấn công nhiều đòn, mỗi đòn bạo kích tăng 5% sát thương bản thân, duy trì 1 lượt (Được cộng dồn)
Đúc Lại Lv 4: Uy lực +19, Sát thương bạo kích +15%
Đúc Lại Lv 5: Sau khi thi triển chiêu thức, hồi phục 0-4 điểm Chân Khí bản thân
Đúc Lại Lv 6: Uy lực +20, Tăng thương +20%
Đúc Lại Lv 7: Chiêu thức tấn công nhiều đòn, mỗi đòn bạo kích tăng 10% sát thương bản thân, duy trì 1 lượt (Được cộng dồn)
Đúc Lại Lv 8: Uy lực +30, Bạo kích +1000
Đúc Lại Lv 9: Uy lực +35, Giảm thương +20%