Kho Báu Sấm Vương

Kho Báu Sấm Vương

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 15/03 đến 23g59 ngày 17/03/2020
Thời gian kết thúc sự kiện:23g59 ngày 17/03/2020
Thời gian kết thúc nhận thưởng: 23g59 ngày 18/03/2020 (dành cho các Chưởng Môn đạt tối thiểu 1200 điểm)
Điều Kiện:
Sự kiện Kho Báu Sấm Vương sẽ xuất hiện tại S1 - S74, S75 - S79 S80 - S83 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
Nội Dung:
- Chưởng Môn khi tham gia sự kiện mở Kho Báu Sấm Vương sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 16 loại quà.
- Mỗi lần mở sẽ tốn 1 Chìa Sấm Vương đồng thời Chưởng Môn còn nhận được thêm điểm thám bảo.
Lưu Ý:
Để nhận thưởng Bảng Xếp Hạng, điểm Thám Bảo của Chưởng Môn cần đạt 1200 điểm.
Sau khi hoạt động kết thúc Chưởng Môn sẽ nhận thưởng xếp hạng tại Sảnh Thưởng.
Khi thời gian nhận thưởng đã kết thúc, tất cả các phần thưởng mà Chưởng Môn chưa nhận sẽ không thể nhận lại.
Không áp dụng với Thẻ Tuần / Thẻ ThángPhần Quà Tại S1 - S74:
Phần Thưởng Số Lượng 
Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Nhỏ Tự Chọn 5
Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Nhỏ Tự Chọn 1
Hỗn nguyên vô cực đan 1
Tuyết tham ngọc thiềm hoàn 1
Dịch Cân Đan 1
Võ phách châu 1
Ám khí bí kíp 1
Dị Thú Đồ Ăn Quý 1
Mật Rắn Trăm Năm 1
Tinh Thiết Đỉnh 3
Tinh Hoa Tôi Hỏa 1
Linh Chi Ngàn Năm 1
Bồi dưỡng đơn 5
Ám Khí Tinh Hoa 50
Bạc 100000
Đá Thức Tỉnh 50
Phần Quà Tại S75 - S79:
Phần Thưởng Số Lượng 
Nước Suối Hàn Tủy 1
Huyền Vũ Đan 1
Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 5
Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 1
Cổ thú tinh phách 2
Hộp Võ Quyết Cao 1
Dị Thú Đồ Ăn Quý 1
Ám Khí Bí Kíp 1
Mật Rắn Trăm Năm 1
Mảnh Trang Bị Cam Tự Chọn 1
Tinh Hoa Tôi Hỏa 1
Linh Chi Ngàn Năm 1
Bồi dưỡng đơn 5
Ám Khí Tinh Hoa 50
Bạc 100000
Hiệp hồn 100
Phần Quà Tại S80 - S83:
Phần Thưởng Số Lượng 
Nước Suối Hàn Tủy 1
Thanh Long Đan 1
Rương Hồn Tuyệt Thế Danh Túc Tự Chọn 10
Rương Hồn Tuyệt Thế Danh Túc Tự Chọn 2
Mảnh Trang Bị Cam Tự Chọn 5
Mảnh Trang Bị Cam Tự Chọn 1
Mật Rắn Trăm Năm 1
Sách Lãnh Ngộ - Cao 1
Tinh Hoa Tôi Hỏa 2
Linh Chi Ngàm Năm 1
Tinh Thiết - Đỉnh 5
Hàn thạch 10
Tinh Hoa Ám Khí 50
Bồi dưỡng đơn 5
Bạc 100000
Hiệp hồn 100