Thanh Long Mật Bảo

Thanh Long Mật Bảo

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 21/03 đến 23g59 ngày 23/03/2020
Thời gian nhận thưởng ngày 1: 23g59 ngày 21/03
Thời gian nhận thưởng ngày 2: 23g59 ngày 22/03
Thời gian nhận thưởng ngày 3 và BXH: 23g59 ngày 23/03
Điều Kiện:
Sự kiện Thanh Long Mật Bảo sẽ xuất hiện tại S1 - S75, S76 - S80 và S81 - S84 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
Nội Dung:
- Trong thời gian sự kiện diễn ra Chưởng Môn thực hiện những nhiệm vụ theo như chỉ định để tìm Manh Mối Thanh Long.
- Khi Chưởng Môn tiêu hoặc nạp KNB đạt mức sẽ nhận được Manh Mối Thanh Long.
- Việc tiêu tốn KNB trong Đấu Giá sẽ không nhận được Manh Mối Thanh Long.
- Chưởng Môn tham gia vượt Ải Võ Lâm Chính tuyền và Phụ tuyến thất bại sẽ không nhận được manh mối.
- Cùng một ngày khiêu chiến thành công Ải Huyết Chiến giống nhau không thể nhận nhiều Manh Mối Thanh Long.
- Manh Mối Thanh Long khi đạt số lượng chỉ được sẽ đổi được đạo cụ siêu giá trị.
Lưu Ý:
- Ngày 1: Cần đạt 30.000 điểm manh mối để nhận thưởng ngày 1
- Ngày 2: Cần đạt 30.000 điểm manh mối để nhận thưởng ngày 2
- Ngày 3: Vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để tích điểm manh mối
- Thưởng BXH = Ngày 1 + Ngày 2 + Ngày 3
- Để nhận thưởng BXH cần đạt 100.000 điểm manh mối 
- Thưởng hạng sẽ được gửi thông qua mục Sảnh Thưởng sau khi kết thúc trong ngày.
Nhiệm Vụ nhận Manh Mối
Nhiệm Vụ Manh Mối
Nạp 1000VND (Gồm tất cả nạp) 10
Tốn 1 KNB (Không tính Đấu Giá) 1
Phụ tuyến tốn 5 thể lực 5
Đoạt Tàn Chương 1 lần 5
Khiêu chiến Luận Kiếm 1 lần 5
Vượt Huyết Chiến ải 1 20
Do thám Môn Phái 1 lần 5
Ủ Rượu Môn Phái 1 lần 5
Luyện Thuốc Môn Phái 1 lần 5
Xâm nhập Liên Hoàn Ổ 1 lần 5
Tiêu hao 1 Hành Hiệp Lệnh 5
Điểm Tinh Liên Minh 1 lần 5
Ngưng Nguyên LM 1 lần 5