Kho Báu Sấm Vương
Thời Gian:
Từ ngày 25/04 đến hết ngày 27/04/2019
Điều kiện: Chưởng Môn cần đạt cấp độ từ 30 trở lên và chỉ áp dụng tại server S1 đến S5
Nội Dung: Chưởng Môn khi tham gia sự kiện mở Kho Báu Sấm Vương sẽ có tỉ lệ nhận được 1 trong các phần thưởng. Để mở Kho Báu Sấm Vương chư vị cần sử dụng 1 Chìa Sấm Vương cho 1 lần mở. Phần Thưởng:

Phần Thưởng Số Lượng
Đá Lĩnh Ngộ 1
Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 10
Tinh Hoa Tôi Hỏa 5
Mật Rắn Trăm Năm 1
Đá Tôi Luyện - Đỉnh 3
Tinh Thiết - Đỉnh 5
Hàn Thạch 10
Bồi Dưỡng Đơn 5
Chân Vũ Đơn 1
Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 2
Tinh Hoa Tôi Hỏa 1
Sách Lãnh Ngộ - Cao 1
Linh Chi Ngàn Năm 1
Đột Phá Đơn 50
Bạc 100,000
Hiệp Hồn 100