Tọa Kỵ Thiên Hạ - Mã Đạp Giang Hồ

Giới Thiệu |

Tọa Kỵ Thiên Hạ - Mã Đạp Giang Hồ

Ô Vân Đạp Tuyết
Ngựa nổi tiếng thời cổ, thân tựa mây đen, chân như tuyết trắng, đây cũng là lí do có tên Ô Vân Đạp Tuyết
Thuộc Tính
Công: 480
Thủ 240
Sinh Lực: 2880
Kinh Đạo: 0%
Tạ Kinh: 6%
Thiên Phú
Kế thừa đệ tử Hợp Bích của bản thân (ra trận) trong tổng thuộc tính 4% Sinh Lực
Kế thừa đệ tử Hợp Bích của bản thân (ra trận) trong tổng thuộc tính 4% Thủ

Ngư Mục Hàn Huyết
Ngựa chiến Tây Vực, từng theo đại tướng quân nam chinh bắc chiến, sau khi tướng quân mất, được giang hồ nhân sĩ nhận nuôi.
Thuộc Tính
Công: 480
Thủ 240
Sinh Lực: 2880
Kinh Đạo: 3%
Tạ Kinh: 3%
Thiên Phú
Kế thừa đệ tử Hợp Bích của bản thân (ra trận) trong tổng thuộc tính 4% Sinh Lực
Kế thừa đệ tử Hợp Bích của bản thân (ra trận) trong tổng thuộc tính 4% Thủ
Cách nhận Tọa Kỵ 
Ô Vân Đạp Tuyết và Ngư Mục Hàn Tuyết là thú cưỡi với những chỉ số vượt bậc nên Chưởng Môn có thể thu thập hồn tại các sự kiện và trại ngựa. 
Hiện Chưởng Môn có thể thu thập hồn Tọa Kị thông qua Sự kiện Phúc Mãn Giang Hồ đang được diễn ra từ ngày 30/08 đến 23g59 ngày 01/09