Duyên - Hiệp Duyên Trận

Hướng Dẫn |

Duyên của Đệ Tử được kích hoạt khi Chưởng Môn kết hợp giữa Đệ Tử này với Đệ Tử khác hoặc kết hợp với Trang Bị, Võ Công...
Ngoài việc gia tăng chỉ số Công, Thủ, Sinh Lực… giữa 2 Đệ Tử còn có thể kích hoạt kỹ năng Hợp Bích.

Hiệp Duyên Trận – Những Đệ Tử trong Hiệp Duyên Trận sẽ không xuất trận đấu nhưng nếu tiến cấp cho những Đệ Tử trong Hiệp Duyên Trận thì những thuộc tính sẽ của Hiệp Duyên vẫn có hiệu lực với tất cả Đệ Tử ra trận.