Thiên Cơ Lão Nhân - Thiên Cơ Như Ý

Tin Tức |

Thiên Cơ Lão Nhân - Thiên Cơ Như ÝThiên Cơ Lão Nhân - Người giang hồ không ai không biết tới cây Thiên Cơ Bổng của Thiên Cơ Lão Nhân, bởi vì nó là thứ vũ khí vô địch trong Binh Khí Phổ. Thiên Cơ Lão Nhân là một nhân vật phi thường thần bí, người này không chỉ là trí giả, cũng là phong trần dị nhân, tuyệt thế cao thủ.
Phẩm Chất

Đệ Tử Vàng
- Công: 108
- Thủ: 180 
- Sinh Lực: 312
- Căn Cốt: 140

Chiêu Thức:

Chiêu Thức Chân Khí: Thần Quỷ Khó Đoán
Phạm Vi: Đơn thể kèm 2 bên
Vung Thiên Cơ Bổng trong tay! Thi triển chiêu thức, tăng cho bản thân và người có Tấn Công cao nhất phe ta 15% giảm thương chiêu thức, duy trì 1 lượt và kích hoạt 1 lượt hiệu quả [Viện Hộ]

[Viện Hộ]: Khi người có tấn công cao nhất phe ta là mục tiêu chính chịu sát thương chiêu thức hoặc sát thương đánh thường, thay hắn chịu 30% sát thương, Thiên Cơ Lão Nhân khi bị sát thương sẽ không tử vong, ít nhất giữ được Sinh Lực bằng 5% Sinh Lực tối đa của bản thân (Khi Sinh Lực Thiên Cơ Lão Nhân ít hơn 15% sẽ không thể Viện Hộ)

Chiêu Thức Vô Song: Nguyệt Minh Thiên Lý
Phạm Vi: Đơn thể kèm 2 bên
Thiên cơ như ý, như ý thiên cơ! Thi triển chiêu thức, tăng cho bản thân và người có Tấn công cao nhất phe ta 25% giảm thương chiêu thức, duy trì 1 lượt và kích hoạt 1 lượt hiệu quả [Viện Hộ] và [Xả Thân]

[Viện Hộ]: 
Khi người có tấn công cao nhất phe ta là mục tiêu chính chịu sát thương chiêu thức hoặc sát thương đánh thường, thay hắn chịu 30% sát thương, Thiên Cơ Lão Nhân khi bị sát thương sẽ không tử vong, ít nhất giữ được Sinh Lực bằng 5% Sinh Lực tối đa của bản thân (Khi Sinh Lực Thiên Cơ Lão Nhân ít hơn 15% sẽ không thể Viện Hộ)

[Xả Thân]: 
Khi hai bên của bản thân bị coi là mục tiêu tấn công chính, sẽ thay hắn chịu sát thương, trong thời gian này nhận Hộ Thuẫn bằng 30% sinh lực tối đa của bản thân duy trì 1 lượt

Chỉ Số Đột Phá:

Đột phá +1: Thử +7500
Đột phá +2: Kháng Bạo +300
Đột phá +3: Chân Khí ban đầu +2
Đột phá +4: Sinh Lực +15%
Đột phá +5: Công +15000
Đột phá +6:  Sinh Lực toàn đội 21600
Đột phá +7: Chống Đỡ +600
Đột phá +8: Sinh Lực +180000
Đột phá +9: Thủ toàn đội +12%
Đột phá +10:  Kháng Bạo +800
Đột phá +11: Thủ +20000
Đột phá +12: Công + 24%
Đột phá +13: Khi bị tấn công, nếu Thủ bản thân cao hơn kẻ tấn công sẽ tăng 10% Giảm thương cho bản thân, duy trì 1 lượt
Đột phá +14: Sinh Lực +24%
Đột phá +15: Giảm thương + 18%

Chỉ Số Tu Tâm:

Tu Tâm Bậc 1: Khi bắt đầu lượt chẵn giúp bản thân tăng thương 15%, duy trì 1 lượt 
Tu Tâm Bậc 2: Vô Song ban đầu +50, Khi lượt chẵn bắt đầu bản thân tăng 15% Tăng Thương, duy trì 1 lượt
Tu Tâm Bậc 3: Vô Song ban đầu +50, Khi lượt chẵn bắt đầu bản thân tăng 30% Tăng Thương, duy trì 1 lượt.
Tu Tâm Bậc 4: Vô Song ban đầu +50, Khi lượt chẵn bắt đầu bản thân tăng 30% Tăng Thương và Giảm Thương, duy trì 1 lượt.

Hiệp Duyên:

[Tình Bẳng Hữu] - Hợp duyên cùng Thập Nhất Lang, Thập Tứ Lang, Công +24% Sinh Lực +24%


[Thiên Tài Nhất Đạn] - Hợp duyên cùng Thiết Trung Đường, Thạch Tiên Tử, Công +24% Sinh lực +24%


[Tục Mệnh Chi Giao] - Hợp duyên cùng Tây Môn Kiếm Khách, Mạch Sát Thủ, Công +24% Sinh Lực +24%


[Tửu Trung Hào Kiệt] - Hợp duyên cùng Trương Tam Phong, Tiểu Phụng, Công +24% Sinh Lực +24%


[Nhất Diện Chi Nhã] - Hợp duyên cùng Lý Thám Hoa, Thượng Quan Bang Chủ, Công +24% Sinh Lực +24%


[Tình Cảm Sâu Đậm] - Hợp duyên cùng Công Tử Trác Vũ, Sài Ngọc Quan, Công +24% Sinh Lực +24%


[Đòn Cảnh Tỉnh] - Hợp duyên cùng Đồ Long Đai, Thủ +20%


[Đạn Kiếm Tác Ca] - Hợp duyên cùng Xích Tiêu Quán, Thủ +24%


[Dũng Cảm] - Hợp duyên cùng Phượng Vũ Trâm, Thủ +28%


[Phù Vân Chi Thủy] - Hợp duyên cùng Thương Hải Phù Vân, Sinh Lực +24%


[Phong Quyết Vân Ngụy] - Hợp duyên cùng ám khí cam Sinh Lực +22% Công +22%


[Quỷ Thần Khó Đoán] - Hợp duyên cùng ám khí đỏ Sinh Lực +24% Công +24%


[Nhàn Vân Dã Hạc] - Hợp duyên cùng dị thú cam, Sinh Lực +24%, Công +24%


[Quần Hùng Trục Lộc] - Hợp duyên cùng dị thú đỏ Sinh Lực +26% Công +26%

Trang Bị Riêng:

Thiên Cơ Đôn
- Đúc Lại Lv 1: Trong trận giảm tấn công và bạo kích của mục tiêu phí trước và hai bên, mỗi loại 10%
- Đúc Lại Lv 2: Uy lực +10, Kháng bạo +800
- Đúc Lại Lv 3: Mở đầu mỗi lượt hồi ít sinh lực bản thân, lượng hồi dựa vào tỉ lệ sinh lực đã mất của bản thân (Số lần Viện Hộ lượt trước càng nhiều hoofic àng nhiều sinh lực)
- Đúc Lại Lv 4: Uy lực +10, Chính xách +800
- Đúc Lại Lv 5: Trong trạn giảm 20% tấn công và bạo kích của mục tiêu phía trước và hai bên
- Đúc Lại Lv 6: Uy lực +20, giảm thương +20%
- Đúc Lại Lv 7: Mở đầu mỗi lượt hồi sinh lực bản thân lượng hồi dựa vào tỉ lệ sinh lực đã mất của bản thân (số lần viện hộ lượt trước càng nhiều hồi càng nhiều sinh lực )
- Đúc Lại Lv 8: Uy lực +30, kháng bạo +1000
- Đúc Lại Lv 9: Uy lực +35, tăng thương +20%, Vô Song ban đầu +50